MAKE YOUR BrandTastic

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 Over

Brandtastic is een onderdeel van Mazgon Design en is gevestigd aan de Margrietstraat 1, 6451 HJ Schinveld. 

Het adres van onze website is: www.bebrandtastic.nl

Brandtastic is een online platform voor ondernemers. Samen leggen we tijdens events én met handige tools een stevige basis voor je branding.

Jij kunt Brandtastic op de volgende manieren bereiken:

 • E-mail: [email protected]
 • Telefonisch: +31-6-57140808
 • Facebook :  https://www.facebook.com/bebrandtastic/
 • Instagram:  https://www.instagram.com/brandtastic.nl/
 • Via het contactformulier op onze website

KvK-nummer: 73454257


Artikel 2 Definities 

In deze algemene voorwaarden komen een aantal begrippen vaker voor. Hieronder leggen wij deze begrippen graag in het kort uit.

Met de begrippen wij, ons en onze, bedoelen wij Brandtastic, zoals omschreven in artikel 1 van deze voorwaarden. Wij zijn de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Met je, jij en jou(w), bedoelen wij de wederpartij, de rechtspersoon of de natuurlijk persoon handelend in beroep of bedrijf, aan wie Brandtastic een aanbod uitbrengt en/of met wie Brandtastic een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

De gebruiker (wij) en de wederpartij (jij) samen, noemen we partijen.

Met een dag bedoelen wij een kalenderdag en geen werkdag. 

Schriftelijk betekent voor ons op papier of per e-mail/contactformulier.

Een event is een gebeurtenis, live op locatie en/of online binnen een digitale omgeving.

Met aanbod bedoelen wij alle aanbiedingen en/of offertes in de meest brede zin van het woord. 

Spreken we over een werk, dan bedoelen wij daarmee een werk in de zin van de Auteurswet (art.10 lid 1 AW).


Artikel 3 Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ons volledige aanbod, op alle overeenkomsten die wij met jou sluiten als ook op onze facturen. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, zullen wij deze voorwaarden aan jou ter hand stellen.

Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Als partijen dat overeenkomen, dan geldt de afwijking alleen voor de overeenkomst, waarvoor die afwijking is overeengekomen. Jij kunt je niet beroepen op die afwijking bij andere (toekomstige) overeenkomsten met ons.

Wij mogen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen. Wijzigingen en/of aanvullingen, klein van aard en/of van ondergeschikt belang, mogen wij altijd doorvoeren. Wijzigingen en/of aanvullingen, groot van aard en/of aantoonbaar in jouw nadeel, zullen wij vooraf met jou bespreken.

Jouw (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die jij met ons sluit. 

Onze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als er voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van (de diensten van) derden.

Als één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen gaan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen.

Indien wij niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangen, leidt dit er niet toe dat de bepalingen daarvan niet (meer) van toepassing zijn of dat wij op enigerlei wijze het recht zouden verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.


Artikel 4 Ons aanbod

Op onze site vind je een groot deel van ons aanbod. Dit aanbod is voorzien van alle benodigde (gedetailleerde) informatie, zodat jij precies weet waar jij voor kiest en waarvoor jij betaalt.

Indien wij voor jou een offerte opstellen, baseren wij deze op de gegevens die jij ons verstrekt. Doe jij dat niet en mocht achteraf blijken dat de offerte niet al het noodzakelijke omvat, dan hebben we het recht om een door jou aanvaarde offerte alsnog te herroepen. Wij hebben het recht om de werkzaamheden die wij al hebben uitgevoerd en/of de producten die al zijn geleverd in rekening te brengen. 

Worden er (extra) voorwaarden verbonden aan de offerte, zullen wij dit uitdrukkelijk in de offerte vermelden. 

Een samengestelde offerte verplicht ons niet tot het verrichten van slechts een gedeelte van de offerte, indien jij slechts een gedeelte van de offerte accepteert. Een samengestelde offerte is een offerte waarin wij jou een combinatie van meerdere diensten en/of producten hebben aangeboden.

Is er sprake van een kennelijke fout of een kennelijke vergissing in ons aanbod, dan zijn wij hier niet aan gebonden.


Artikel 5 Overeenkomst, duur en bevestiging

Een overeenkomst komt tot stand:

 • Op het moment dat jij ons aanbod in onze digitale webwinkelomgeving accepteert waarmee jij tevens een betalingsverplichting aangaat en daarbij onze algemene voorwaarden aanvaardt en/of; 
 • Op het moment dat jij onze offerte en onze algemene voorwaarden hebt geaccepteerd en schriftelijk bevestigd, je daarbij hebt voldaan aan de (eventuele) gestelde voorwaarden en waarmee je tevens een betalingsverplichting aangaat.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen wordt een overeenkomst aangegaan voor een periode van bepaalde tijd.

In beginsel eindigt de overeenkomst:

 • Van rechtswege, nadat door partijen de (wederzijdse) verplichtingen uit de overeenkomst zijn nagekomen;
 • Door overlijden van de klant.


Artikel 6 Wijzigen en meerwerk 

Iedere wijziging aan een overeenkomst wordt behandeld als een aanvulling op de bestaande overeenkomst. Wij hebben ook het recht de wijziging te weigeren.

Meerwerk kan ontstaan:

 • Door bepaalde omstandigheden of feiten, die niet bekend waren op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst;
 • Omdat jij niet of niet tijdig alle gegevens hebt aangeleverd;
 • Omdat partijen een wijziging/aanvulling overeen zijn gekomen op de bestaande overeenkomst;
 • Jij extra of aanvullende diensten wenst af te nemen.

Meerwerk wordt op basis van het geldende honorarium/(uur)tarief in rekening gebracht, tenzij wij hierover met jou andere afspraken maken.


Artikel 7 Concepten 

Zijn wij met jou overeengekomen dat jij concepten ontvangt van een werk, dan ontvang jij deze digitaal.

Jij geeft ons zo snel als mogelijk en schriftelijk aan of je akkoord gaat met het concept. Er is één (1) correctieronde voorzien, waarbij wij eenvoudige herzieningen zullen doorvoeren.

Meerdere en/of ingrijpende herzieningen mogen wij extra in rekening brengen. Wij zullen jou hierover eerst informeren.

Ontvangen wij binnen zeven (7) dagen geen reactie van jou, wordt het concept als definitief beschouwd. 


Artikel 8 Events 

Onze events zijn toegankelijk na aankoop van een daarvoor bestemd toegangsbewijs/ticket.

Jij kunt een toegangsbewijs/ticket kopen door hiervoor de bestelprocedure op onze website te doorlopen. Je ticket(s) ontvang jij digitaal op het door jou opgegeven emailadres.

Events vinden plaats op locatie en/of online binnen een digitale omgeving. Wij hebben het recht de wijze van doorgang (op locatie of online) aan te passen. Als wij dat doen, zullen wij jou hier tijdig en schriftelijk over informeren.

Toegangsbewijzen/tickets zijn persoonsgebonden en daardoor niet overdraagbaar aan derden.

Wij hebben altijd het recht om:

 • het programma van een event aan te passen en/of;
 • wijzigingen door te voeren met betrekking tot de beschikbare experts van Brandtastic.

Als wij dit doen, geeft dat jou geen recht op enige vorm van vergoeding.

Tijdens een event respecteer jij onze eventsregels. Mocht je dit niet doen zullen we jou hier eerst over aanspreken. Ook hebben wij het recht jou de toegang tot het event (verder) te ontzeggen. Jij hebt in dat geval geen recht op enige vorm van restitutie met betrekking tot je toegangsbewijs/ticket noch op enige andere vorm van vergoeding.

Zolang jij de factuur nog niet of niet volledig hebt betaald, hebben wij het recht jou de toegang tot ons event te ontzeggen. Jij hebt in dit geval geen recht op enige vorm van restitutie.


Artikel 9 Uitvoering van de overeenkomst, levering en garantie 

Wij voeren de overeenkomst uit volgens de eisen van goed vakmanschap, waarbij wij de vrijheid behouden om hier naar eigen technisch- en creatief inzicht, invulling aan te geven.

Wij mogen bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van (de diensten van) derden.

De overeenkomst voeren wij ten behoeve van jou(w) (bedrijf) uit. Derden kunnen aan (de inhoud van) de overeenkomst, geen rechten ontlenen, onder welke naam of titel dan ook.

Als wij met jou bepaalde uitvoerings- en/of leveringstermijnen overeenkomen, dan zijn deze termijnen altijd indicatief.

Heb jij een bestelling geplaatst in onze webwinkel, dan krijg jij van ons zo spoedig als mogelijk een (digitale) bevestiging van ontvangst, voorzien van alle relevante informatie. 

Wij hebben een inspannings- en een leveringsplicht. Wij kunnen dus niet garanderen, dat onze events en/of diensten aan jouw verwachtingen voldoen en/of tot bepaalde resultaten zullen leiden. Een verwachting is immers persoonlijk en smaken kunnen verschillen. Het behalen van een bepaald resultaat is afhankelijk van diverse factoren, waaronder ook jouw (eigen) inzet. Jij hebt dan ook geen recht op enige (schade)vergoeding indien wij niet aan jouw (resultaat)verwachting(en) voldoen.


Artikel 10 Prijzen en betaling 

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen:

 • Exclusief btw;
 • Indien van toepassing exclusief eventuele verzend-/bezorgkosten;
 • Exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege;
 • Exclusief eventuele kosten die wij (extra) moeten maken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Wij hebben het recht onze prijzen (tussentijds) aan te passen.

Onze facturen ontvang jij digitaal. In beginsel, tenzij wij hieraan andere voorwaarden hebben verbonden, hanteren wij een betaaltermijn van 14 dagen.

De toegangsbewijzen/Tickets met betrekking tot onze events worden door jou:

 • Gelijk en voor het volledige bedrag betaald of;
 • In drie termijnen betaald, waarbij jij de eerste termijn gelijk zult voldoen op het moment van bestellen. De overige twee termijnen betaal jij zoals partijen dat schriftelijk en expliciet overeenkomen.

Voor betalingen die jij doet in onze webwinkelomgeving maak jij gebruik van een veilige online betaalomgeving. 

Betaal jij niet op tijd, niet of niet volledig, dan zullen wij jou hierop wijzen. Dan krijgt jij nog eens een termijn van 14 dagen om aan jouw betalingsverplichting te voldoen. Als jij dan nog steeds niet hebt betaald, ben jij na het verstrijken van die 14 dagen de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag tot het moment dat jij het bedrag alsnog voldoet. De door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten brengen wij ook bij jou in rekening.

Deze incassokosten bedragen maximaal:

 • 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00
 • 10% over de daaropvolgende € 2.500,00
 •   5% over de volgende € 5.000,00
 •  Telkens met een minimum van € 40,00


Artikel 11 Intellectueel eigendomsrecht 

Intellectueel eigendomsrecht, is een verzamelnaam voor rechten die rusten op een werk. Ze beschermen degene die het werk heeft gemaakt, tegen het gebruik, kopiëren of exploiteren van dat werk door anderen, zonder toestemming van de maker.

Alle intellectuele eigendomsrechten, die voortvloeien uit de overeenkomst, komen ons en/of onze licentiegevers toe. Dit geldt ook voor niet uitgevoerde concepten en/of voorstellen en ook voor gratis weggevers. Alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten met betrekking tot maar niet beperkt tot de website en alle ter beschikking gestelde materialen komen ons toe. 

Zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming mag jij niets van ons bedrijf en/of onze aangestelde derden (doen/laten) reproduceren, (doen/laten) verveelvoudigen, (doen/laten) openbaar maken, (doen/laten) bewerken en/of (doen/laten) wijzigen. Daarnaast mag jij niet enige aanduiding met betrekking tot merken, handelsnamen, (auteurs)rechten verwijderen en/of wijzigen.

De (eind)resultaten van werken mag jij gebruiken voor het overeengekomen doel/gebruik. Het gebruik(en) van een werk op een andere manier dan is overeengekomen beschouwen wij als inbreuk op ons intellectueel eigendomsrecht. Een werk mag bovendien niet zonder onze schriftelijke toestemming overgedragen worden aan een derde. 

Als jij ons voorschrijft om bepaalde gegevens, documenten, materialen en/of informatie te gebruiken, is het jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat jij altijd een geldige licentie hebt voor het gebruik daarvan. Het plegen van onderzoek door ons naar het bestaan van mogelijke intellectuele eigendomsrechten, maakt geen deel uit van de overeenkomst. Het is en blijft jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat jij altijd een geldige licentie hebt voor het gebruik daarvan.

Voor iedere inbreuk op een van onze rechten, hebben wij het recht een direct opeisbare boete te vorderen van €5000 (zegge: vijfduizend euro), waarbij wij niet het recht op vergoeding verliezen van eventuele overige geleden schade, waaronder directe en indirecte schade alsmede de daadwerkelijke gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten.

Tijdens een event (op locatie) mag jij foto’s maken. Deze foto’s mag jij plaatsen op je persoonlijke sociale mediakanalen. Het spreekt voor zich dat je daarbij portretrechten van derden zult respecteren. Dit blijft je eigen verantwoordelijkheid. De foto’s van ons event mag jij echter niet inzetten voor commerciële doeleinden. Het maken van ander beeldmateriaal dan foto’s staan wij niet toe.

Tijdens een event op locatie maken wij (of in opdracht van ons) beeldmateriaal. Wij hebben het recht dit materiaal te gebruiken, ook voor commerciële doeleinden. Door je aankoop van een eventticket geef je ons hiervoor jouw toestemming.


Artikel 12 Opschorten, beëindigen en annuleren van de overeenkomst

Wij hebben het recht de overeenkomst op te schorten of met directe ingang te beëindigen als:

 • Jij niet, niet volledig of niet tijdig jouw verplichtingen uit de overeenkomst nakomt;
 • Wij na het sluiten van de overeenkomst kennis hebben genomen van omstandigheden waardoor wij een goede grond hebben te vrezen, dat jij jouw verplichtingen niet zal nakomen;
 • Door vertraging aan jouw zijde niet langer van ons kan worden verwacht, dat wij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities nakomen;
 • Als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is.

Kunnen wij de opschorting of de beëindiging jou toerekenen, dan hebben wij het recht, de eventuele schade die wij daardoor lijden, op jou te verhalen.

In geval van liquidatie, een (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging aan jouw zijde of als jij bent aangewezen op schuldsanering, oftewel kun jij niet meer vrijelijk over jouw vermogen beschikken, dan staat het je vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen. Wij zijn jou in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Eventuele vorderingen die wij op jou hebben, worden in genoemde situaties onmiddellijk opeisbaar.

Reeds geleverde maar nog niet (volledig) betaalde goederen blijven onze eigendom (eigendomsvoorbehoud) en kunnen nooit onderdeel uitmaken van een faillissementsboedel/ en of enige vorm van (extern) beslag.

Voor het geheel of gedeeltelijk annuleren van een overeenkomst, kun jij ons na het sluiten van de overeenkomst een email sturen naar [email protected] Jouw betalingsverplichting blijft echter bestaan en wel voor het volledige bedrag zoals overeengekomen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid 

Wij zijn uitsluitend aansprakelijk, indien en voor zover in deze algemene voorwaarden en in dit artikel vermeld. 

Wij zijn enkel aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, als jij ons onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, ons daarbij een redelijke termijn gunt om de toerekenbare tekortkoming te herstellen én wij na het verstrijken van die redelijke termijn nog steeds toerekenbaar tekortkomen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

 • Jouw fouten en/of tekortkomingen in de informatie, (adres)gegevens dat jij ons hebt voorgeschreven of verstrekt;
 • Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelen en/of nalaten;
 • Fouten of tekortkomingen van, door of namens jou ingeschakelde derden;
 • Schade, ontstaan door derden en/of externe factoren;
 • Bepaalde (tegenvallende) resultaten en/of verwachtingen van jou (inspanningsverplichting!);
 • Schade als gevolg van verlies, beschadiging of diefstal van jouw eigendommen die je hebt meegenomen naar het event;
 • Schade als gevolg van je aanwezigheid tijdens een event. 

Met uitzondering van gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de overeengekomen prijs in het kader van deze overeenkomst.

Wij zijn enkel aansprakelijk voor aan ons toe te rekenen directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder, maar niet limitatief beperkt tot gevolgschade, is uitgesloten.

Iedere vorm van aansprakelijkheid vervalt, 6 maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade waarvoor jij zelf verzekerd bent.

Jij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van en door derden, de (redelijke) kosten van juridische bijstand daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst tussen jou en ons, behoudens opzet of grove schuld aan onze zijde.

Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan ons worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn aan onze schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komen (overmacht).


Artikel 14 Overmacht 

Wanneer er sprake is van overmacht aan onze kant, hebben wij de mogelijkheid de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten. Duurt de overmacht aan onze zijde langer dan twee (2) maanden, hebben partijen het recht de overeenkomst te beëindigen. Wij zullen jou hier tijdig en schriftelijk over informeren. Bij overmacht zijn wij jou echter geen (aanvullende) (schade)vergoeding verschuldigd. Wij houden hierbij wel het recht om de reeds geleverde diensten/producten in rekening te brengen. 

Onder overmacht als bedoeld in dit artikel bedoelen wij in ieder geval onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, die buiten onze schuld om zijn ontstaan en waarbij wij nauwelijks tot geen invloed op kunnen uitoefenen om de situatie te (doen) wijzigen. 


Artikel 15 Geheimhouding

Wanneer partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst kennisnemen van bepaalde informatie van de andere partij waarvan ze (redelijkerwijs) (kunnen) weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft, maken zij deze informatie op geen enkele manier bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer een wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter tot bekendmaking verplicht.

Wij behouden het recht om de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere klanten te gebruiken. Hierbij zullen wij jouw vertrouwelijke informatie nooit delen met derden.

De verplichting tot geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst voor zolang als de partij die de informatie heeft gegeven, aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

De verplichting tot geheimhouding geldt ook voor werknemers en eventueel ingeschakelde derden van elke partij.

Wij mogen het resultaat van de overeenkomst gebruiken voor promotiedoeleinden. Hierbij zal echter geen vertrouwelijke informatie worden gedeeld.


Artikel 16 Klachten 

Mocht jij een klacht hebben, dan vinden wij dat natuurlijk jammer. Wij hebben een klachtenprocedure voor zulke gevallen.

Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen bekwame tijd, nadat jij een gebrek in de overeenkomst hebt geconstateerd, schriftelijk aan ons te melden. Jouw klacht dien jij volledig en duidelijk te omschrijven.

Binnen 14 dagen nadat wij jouw klacht hebben ontvangen, ontvang jij van ons de terugkoppeling.

Jij moet ons in ieder geval vier weken de tijd geven om een klacht in onderling overleg met jou op te lossen. Indien het na deze termijn van vier weken nog niet is opgelost, ontstaat een geschil.


Artikel 17 Privacy beleid 

Wij vinden jouw privacy heel belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe wij dat doen, kun jij lezen in onze privacyverklaring op onze website.


Artikel 18 Geschillen 

Op overeenkomsten tussen jou en ons, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil zullen partijen zich tot het uiterste inzetten om onderling tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar wij gevestigd zijn, tenzij de wet anders bepaalt.

Versie 1.1, januari 2021